Kişilerarası İletişim

KİŞİLERARASI İLETİŞİM BİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

Programın Amacı

-        Program, iletişimin temel öğelerinden bir tanesi olan kişilerarası iletişim alanının; sözlü, sözsüz ve aracılı olmak üzere tüm katmanları hakkında eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

-        İletişimin tek boyutlu olmayan doğasına uygun olarak bu program içerisinde de kitle iletişim teorileri, sosyoloji, psikoloji vb. toplum bilimlerinden faydalanmak ve bunların teorik eğitim içerisinde bir araya getirilmesi bir diğer amacı oluşturmaktadır.

-        Gündelik yaşam içerisinde de kişilerarası iletişim pratiklerine haiz olabilen, bildiklerini iş yaşamından aile yaşamına uzanan geniş bir yelpazede kullanabilen bireyler yetiştirmek programın temel amaçları arasındadır.

-        Disiplinlerarası yapısı sayesinde farklı disiplinlerden gelen adayların da kendi alanlarındaki deneyim ve tecrübelerini aktarmaları sağlanarak; sınırları keskin bir biçimde belirlenmemiş, dinamik bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

-        Öğrenciye literatürde ihtiyaç duyduğu yerli ve yabancı yayınlara erişebilecek, faydalanabilecek ve takip edebilecek yeterliliğin kazandırılması amaçlanır.

-        Sürekli bir devinim halinde olan iletişim alanını yorumlayabilecek; toplum ve iletişim teknolojilerinin karşılıklı etkileşim halindeki dönüşümlerini anlamlandırabilecek ve bu sayede güncel olandan kopmayacak öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Program Dersleri

-        İletişim Sosyolojisi

-        Pozitivizmden Hermenötiğe Yöntem ve Bilim

-        İletişim Kuramları ve Kişilerarası İletişim

-        Meslekleşme ve İletişim Kompetanlığı

-        Sembolik Etkileşimcilik ve Kişilerarası İletişim

-        Yeni Sosyal Hareketler Diyalojik Demokrasi ve Medya

-        Kültürel Çalışmalar ve İletişim

-        Sosyalleşme ve Egoizm ile Alturizm Ekseninde Birey

-        Bilgi Sosyolojisi ve İletişim

-        Kişilerarası İletişimde İkna

-        İletişim Pedagojisi

-        İletişim Psikolojisi

-        Kişilerarası İletişim Teorileri

-        Retorik ve Eleştirel Düşünce

-        Kültürlerarası İletişim

-        İletişim Sosyolojisi

-        Müzakere ve Çatışma Yönetimi

-        Online Kültür ve Davranış

-        Sanal Gruplarda İletişim

-        Toplumsal Cinsiyet ve İletişim

-        Gündelik Yaşamın Kodları ve Totalitarizm

-        Etik ve İletişim

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

-        Program akademik literatüre ve kişilerarası iletişim alanıyla ilgili kavram ve kuramlara hâkim öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-        Öğrencilerin etik değerleri özümsemeleri ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemeleri hedeflenir.

-        Öğrencilere akademik yazım kurallarına bağlı kalarak akademik bir metnin nasıl oluşturulması gerektiğinin kavratılması hedeflenir.

-        Alana dair yerli ve yabancı literatürü takip edebilecek yeterliliğin öğrenciye kazandırılması hedeflenir.

-        Öğrenciye yaratıcı düşünce ve sorun çözme yöntem ve tekniklerinin kazandırılması amaçlanır.

-        Kendini ifade edebilen ve sunum becerisi yüksek öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

-        Eğitim görecek bireylere, diğerinin duygu, düşünce, davranış ve ilişkilerini analiz etme becerisi kazandırmak hedeflenmektedir.

-        Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine haiz yetileri, sosyal ve akademik hayatta kullanabilen bireyler yetiştirmek temel amaçlar arasındadır.

-        Kurumsal ve akademik alanda bireylere iletişim kuramlarını etkili kullanabilecekleri bilgi ve donanıma sahip olmaları, empatik düşünme yetisi ile problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

-        Öğrencilerin, farklı sosyal ve toplum bilim programları ile ortak bilinç üreterek disiplinlerarası çalışmaları bütünleşik bir anlayışla ele alması beklenmektedir.

-        Ulusal dinamikleri özümseyerek küresel çalışmaları yorumlayabilen, sektöre ve akademik alanda fark yaratacak öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Program Dersleri

-        Kişilerarası İletişimde İkna

-        İnternet Ortamında İletişim

-        İşyeri İlişkileri

-        Kişilerarası İletişimde Cinsiyet Farklılıkları

-        Kişilerarası İletişim Sürecinde Kodlar

-        Kişilerarası İlişkilerde Çatışma Çözüm Becerisi

-        Siyasal Kampanya İletişimi

-        Kültürlerarası İletişim

-        Tüketici Odaklı Kültür ve Tüketici İletişimi

-        İnsan Kaynakları Yönetimi

-        İletişim Hakkı ve Enformasyon Özgürlüğü

-        Yöntembilim ve Araştırma Yöntemleri

-        İktidar, Otorite, Yönetim ve Medya

-        Bilginin Toplumsal Tarihi

-        Bilgi, Dil, Anlamlılık ve Bireysel İnisiyatif

-        Siyasal Davranış ve Medya

-        İdeolojik Kimlikler ve Temayüller

-        Liderlik, Yöneticilik, İkna ve Hitabet

-        Öğrenme Kuramları ve Medyatik İnşa

-        Akademik Metin Üretme ve Raporlama

-        Seminer

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

-        Öğrencilerin sosyal bilimlere ve toplum bilimlerine ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçları iletişim disiplinine uyarlayarak analiz edebilmesini sağlama,

-        Kurumsal çalışma alanlarında formel iletişim biçim ve kanallarına ilişkin kavrayış geliştirebilme ve süreci tasarlayabilme yetisi kazandırma,

-        Kurumsal, profesyonel ve sosyal hayatta karşılaşılabilecek iletişim problemlerine ilişkin duygusal farkındalık, duygu iletişimi, duygu yönetimi ve duygusal okuryazarlık bilinci oluşturma, bu bağlamda liderlik ve karar verme davranışını uygulayabilme,

-        Bilimsel yönelim geliştirme, akademik üretim ile etkin takım çalışması faaliyetlerinde, uygulamalarında karar verme, çatışma çözüm becerileri geliştirme, empatik iletişim yönünü besleyerek, meslek etik ve ilkelerini özümseyerek sorumluluk bilincine yönelik davranış geliştirme amacı taşımaktadır.

-        Öğrencilerin bilimsel araştırmanın aşamaları ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olması sonucunda alana dair bir konuyu etik ilkelere bağlı kalarak problematik oluşturabilmeleri ve akademik yazım kuralları doğrultusunda akademik bir metin olarak ifade edebilmeleri hedeflenir.

-        Ulusal dinamikleri özümseyerek küresel çalışmaları yorumlayabilen, sektöre ve akademik alanda fark yaratacak öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Program Dersleri

-        Kişilerarası İletişimde İkna

-        Kişisel Gelişimde İlişki ve iletişim Yönetimi

-        Hitabet ve Diksiyon Sanat ve Teknikleri

-        Kültürel Üretim Aracı Olarak Geleneksel ve Sosyal Medya

-        Medya Okur Yazarlığı

-        Proje Hazırlama Sorun Çözme İş Başarma

-        Yaşamsal Kalitenin Arttırılmasında Self Aktüalizasyon

-        Pedagojik ve Didaktik Performans için Bireysel Beceri

-        Lider Kişilik ve Etkili Yöneticilik

-        Yönetme, Yöneltme ve Yönlendirme

-        İnsan Kaynakları Yönetimi

-        İşyeri İlişkileri

-        Kültürel İletişim

-        Topluluk Önünde Konuşma Sanatı

-        Kişilerarası İletişimde Görüntülü, Sesli ve Sessiz Dil

-        İnternet Ortamında İletişim

-        Kişilerarası İletişimde Cinsiyet Farklılıkları

-        Kişilerarası İlişkilerde Çatışma Çözüm Becerisi

-        Siyasal Kampanya İletişimi

-        Yönetme, Yöneltme ve Yönlendirme

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM BİLİM DALI AKADEMİK VE SEKTÖREL KARİYER OLANAKLARI  

-        Farklı sektörler içerisinde konumlanmış kuruluşlarda iletişim sorumlusu olarak görev yapma imkanına sahiptir.

-        Metin yazarı, müşteri temsilcisi veya sosyal medya uzmanı olarak reklam ve halkla ilişkiler ajansları altında çalışma imkanına sahip olurlar.

-        Sahip oldukları kişilerarası iletişim becerilerini kurumsal iletişim ya da insan kaynakları alanlarına aktararak ilgili departmanlarda çalışma imkânı elde edebilirler.

-        Bağlı bulunduğu kurumsal departmandaki etkili ve etkin iletişim kurma becerileri ile liderlik pozisyonunu devralabilir ya da yürütebilirler.

-        Herhangi bir kurum içerisinde, iletişim uzmanı, reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu, kurumsal iletişim sorumlusu, marka yöneticisi, pazarlama iletişimi koordinatörü gibi unvanlarla çalışabilirler.

-        Aldıkları bilimsel eğitime bağlı olarak mezunlar kariyerlerine akademisyen olarak devam edebilme olanağına sahiptir.

 

 

SEKTÖR VE AKADEMİ NASIL MEZUNLAR BEKLİYOR?

-        İkna kabiliyeti yüksek, kişilerarası iletişimin sözlü ve sözsüz iletişim yetilerine hâkim,

-        Türkçeyi en iyi şekilde kullanabilen ve çok iyi derecede en az bir yabancı dil bilen,

-        Sektördeki gelişmeler doğrultusunda her an kendisini güncelleyebilen,

-        Günümüzün en göz önünde iletişim mecrası olan sosyal medyayı düzgün bir biçimde kullanabilen,

-        Gündelik hayatı gözlemleme gücüne sahip olan ve mikro iletişim temaslarını doğru bir biçimde yorumlayabilen,

-        Problemlere disiplinlerarası bir bakış açısı ile yaklaşabilen ve çözüm üretebilen,

-         Araştırma, sorgulama ve analiz yapma yeteneklerine sahip,

-        Nitelikli ve sorumlu bir iletişim anlayışı doğrultusunda yerel ve küresel ölçekte gelecek taleplere yanıt verebilen,

-        Yaratıcı ve inovatif çözümler üretebilen, çoğunluktan farklı düşünebilen,

-        Akademik yazım kurallarına hâkim, alandaki sorun ve tartışmalara yönelik akademik bir metin hazırlayabilecek yeterliliği olan,

-        İnsanı ve toplumu iyi gözlemleyebilen, anlamaya çalışan ve aldığı kuramsal eğitime bağlı olarak olgusal düzeyde yorumlayabilen,

-        Verileri organize edebilen, onları çözümleyerek elde ettiği sonuçları yorumlayabilen,

-        Çevresine ve içerisinde bulunduğu topluma karşı duyarlı olabilen,

-        Farklı görüş ve kültürlere saygılı, yerel değerleri benimserken küresel trendleri takip edebilen mezunlar akademinin ve sektörün en güçlü adaylarıdır.

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM BİLİM DALI AKADEMİK KADROSU

-        Prof. Dr. Serhat Ulağlı

-        Prof. Dr. Giray Saynur Derman

-        Prof. Dr. Emel Poyraz

-        Prof. Dr. Şeyda Akyol

-        Doç. Dr. Müge Yazgan

-        Dr. Öğr. Üyesi Emel Güler Yılmaz

-        Dr. Öğr. Üyesi Serhan Tezgeç


Bu sayfa Public Relations and Publicity tarafından en son 15.01.2024 21:30:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM