Halkla İlişkiler ve Tanıtım

HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

 

HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

Programın Amacı

-        Program, iletişim kuramları temelinden halkla ilişkiler kuramları, felsefi ve eleştirel yaklaşımlarla etiğe dayalı bütünsel bir bakış oluşturmayı hedefler.

-        Ülkemiz ve dünyadaki güncel halkla ilişkiler kuram, uygulama ve araştırmalarını takip edebilen ve bunlara katkı sağlayabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

-        Öğrencilerine akademik bir derinlik kazandırmayı, hem ana akım hem de eleştirel düşünceye hakim olmaları konusunda yardımcı olmayı amaçlar.

-        Araştırma yöntemleri ve sosyal bilimler ile iletişim alanında sıklıkla kullanılan araştırmalar ve yöntemler hakkında öğrencilerine bilgi vermeyi hedefler.

-        Yaratıcı ve çok yönlü bir şekilde düşünebilen, mesleki etik değerleri gözeten, sosyal konularda farkındalık yaratabilen ve stratejik çözümler üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

-        Öğrencilerinin ulusal ve uluslararası akademik literatürü taraması ve yorumlayabilmesi ve literatüre katkıda bulunmaları konusunda altyapı oluşturmayı amaçlar.

 

Program Dersleri

-        Bilimsel Düşünce, Bilimsel Araştırma ve Halkla İlişkiler

-        Bilim İletişimi

-        Halkla İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İletişimi

-        Halkla İlişkilerde Mükemmellik ve Yönetimsel Performans

-        Halkla İlişkiler ve Etik

-        Halkla İlişkilerin Kuramsal Boyutları ve Felsefi Temelleri

-        Halkla İlişkilerde Araştırma Teknikleri

-        Halkla İlişkilere Eleştirel Yaklaşımlar

-        Global Halkla İlişkiler

-        İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler Felsefesi

-        İletişim ve Planlama Stratejileri

-        STK’lar ve Sivil Toplum

-        Sağlık İletişimi

 

 

 HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

-        Program, çağdaş yönetimin temel işlevlerinden biri olan halkla ilişkilerin, kurumsal iletişimden kişilerarası iletişime, reklamdan araştırma yöntemlerine kadar uzanan paydaş tüm boyutlarında eğitim vermeyi hedefler.

-        Halkla ilişkiler kavram ve taktiklerine hâkim, halkla ilişkiler disiplinine ait akademik literatürü bu kapsamda yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-        Öğrencilerine hem genel etik hem de iletişim ve halkla ilişkiler etiği hakkında değerleri aktarmayı hedefler.

-        Halkla ilişkiler alanlarının strateji ve uygulama süreçlerini kapsayan dersler, projelerle de desteklenerek öğrencilerine teoriyi ve pratiği bir arada sunmayı amaçlar.

-        Yaratıcı ve çok yönlü bir şekilde düşünebilen, mesleki etik değerleri gözeten, sosyal konularda farkındalık yaratabilen, iletişim sektörünün gerektirdiği yeteneklere sahip ve buna bağlı olarak sektörde yaratıcı ve stratejik çözümler üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

-        Öğrencilerin, halkla ilişkiler disiplinine ilişkin uygulamalara eleştirel bir bakışla bakmalarını ve tüm yönleriyle değerlendirilmelerine dönük akademik bir perspektif sunmayı amaçlar.

-        Öğrencileri araştırma yöntemleri hakkında bilgilendirmeyi ve sosyal bilimlerde kullanılan temel araştırma metotları konusunda uygulama yapmalarını amaçlar.

-        Öğrencilerinin yaratıcılıklarını, başarılı sunum oluşturmalarını, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirebilmelerini destekler.

-        Öğrencilerin, akademik okumalar yapmasını, araştırma analizlerini yorumlamasını destekler ve bununla birlikte akademik metin ve araştırma raporu hazırlayabilecek altyapıyı aktarmayı hedefler.

 

Program Dersleri

-        Sosyal Sorumluluk ve Proje Yönetimi

-        Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler

-        İletişim Bilimi ve Halkla İlişkiler

-        Halkla İlişkiler ve İnteraktif Medya

-        Örgütsel Davranış ve İşletme Yönetimi

-        Kurumsal iletişim Yönetimi

-        Kamuoyu ve Propaganda

-        Halkla İlişkiler ve Medya Yönetimi

-        Halkla İlişkiler Felsefesi

-        Kriz Yönetimi

-        Halkla İlişkiler ve Etik

-        Anadamar İletişim Araştırmaları ve Halkla İlişkiler

-        Yöntembilim ve Araştırma Yöntemleri

 

 

HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

-        Halkla ilişkiler tezsiz yüksek lisans programı; kamu kurumları, ticari kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve benzer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi farklı kurumsal yapılara sahip organizasyonların ihtiyaç duyduğu halkla ilişkiler uzmanlarını yetiştirmeyi amaçlar.

-        Halkla ilişkiler alanlarının strateji ve uygulama süreçlerini kapsayan dersler, projelerle de desteklenerek öğrencilerine teoriyi ve pratiği bir arada sunmayı amaçlar.

-        Öğrencilerinin alana ilişkin en güncel akademik ve mesleki bilgileri edinmesini hedefler.

-        Öğrencilerine halkla ilişkiler pratiğinin işleyiş biçim ve aşamalarını, etik ilkelerini ve mesleki/teknik bilgiyi ulusal ve uluslararası örnek ve kaynaklarla sunarak geniş bir vizyon kazandırmayı hedefler.

-        Öğrencilerinin stratejik iletişim yönetimi, kurumsal iletişim faaliyetleri, kurumsal kimliğin inşası, kurumsal imaj yaratma, sosyal sorumluluk projesi yönetimi, kurum içi iletişim, kriz iletişimi, medya gibi konularda yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve mezunlarının fark yaratmasını sağlamayı amaçlar.

-        Halkla ilişkiler disiplininin bir kavşak disiplin olması sebebiyle, sosyoloji, sosyal psikoloji, felsefe, siyaset, pazarlama, işletme yönetimi gibi birçok alanda öğrencilerine nitelikli bilgi sağlayarak, onların çevrelerinde gelişen olayları daha sağlıklı değerlendirmelerini, yorumlamalarını ve çıkarımlar yapmalarını sağlar.

-        Öğrencilerine bilimsel bilgi üretmenin gereklikleri araştırma yöntemleri ile ilgili kapsamlı bir eğitim vererek, onların hem halkla ilişkiler uygulamalarına hem de akademik kariyerlerine bir rota belirlemeyi hedefler.

-        Öğrencilerin bilimsel projeler üretmelerini sağlayarak, onların halkla ilişkiler disiplinine ilişkin spesifik bir alanda uzman niteliği elde etmelerini amaçlar.

-        Modern ve postmodern dönem yönetim ve pazarlama anlayışları çerçevesinde sektörün sürekli değişen karakterine adapte olabilen halkla ilişkiler uzmanları yaratmayı hedefler

 

Program Dersleri         

-        Küresel Halkla İlişkiler

-        Halkla İlişkiler Felsefesi

-        Kamuoyu ve Halkla İlişkiler

-        Halkla İlişkiler ve Medya Yönetimi

-        Halkla İlişkiler ve Marka Yönetimi

-        Küreselleşme ve Kimlik

-        Halkla İlişkiler ve İnteraktif Medya

-        Sosyal Sorumluluk ve Etik

-        Modernizm, Postmodernizm Tartışmaları ve Halkla İlişkiler

-        Proje Hazırlama, Sorun Çözme ve İş Başarma

 

 

HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI AKADEMİK VE SEKTÖREL KARİYER OLANAKLARI

-        Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunları, kamu kuruluşları ve özel sektörün birçok biriminin yer aldığı geniş bir yelpazede görev alma şansına sahiptir.

-        Turizm sektöründen gıdaya, eğitimden sağlığa hemen her sektörün iletişim ihtiyacına cevap verecek bir pozisyonda çalışma imkânına sahip olabilirler.

-        Halkla ilişkilerin yönetsel bir fonksiyonu olması sebebiyle mezunlar; çeşitli sektörlerde, birbirinden farklı alanlardaki kurum ve kuruluşların doğrudan yönetim kademesinde yer alabilirler.

-        Firmaların, kurum içi iletişim uygulamaları çerçevesinde çalışan verimliliğini artırmaya dönük faaliyetler nedeniyle insan kaynakları birimlerinde görev alabilirler.

-        Herhangi bir kurum içerisinde, iletişim uzmanı, reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu, kurumsal iletişim sorumlusu, marka yöneticisi, pazarlama iletişimi koordinatörü gibi unvanlarla çalışabilirler.

-        Özellikle e-ticaretin gittikçe yaygınlaştığı günümüzde, e-ticaret firmalarının ihtiyaç duyduğu kurumsal güveni sağlama ve olumlu imaja yönelik olarak e-ticaret firmalarında çalışma fırsatı bulabilirler.

-        Kurumların hizmet aldıkları reklam ajansı, halkla ilişkiler ajansı, medya planlama şirketi, dijital iletişim ajansı gibi firmalarda görev alabilirler.

-        Yaratıcı grup, stratejik planlama, pazar ve tüketici araştırmaları, medya planlama ve satın alma, müşteri ilişkileri gibi alanlarda piyasaya dışarıdan tanıtım ve pazarlama hizmeti sunabilirler.

-        Tezli yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olanlar akademik çalışmalar yapabilir, akademisyen olma imkânını değerlendirebilirler.

-        Ayrıca mezun olduktan sonra pedagojik formasyon alarak lise ve dengi okullarda Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni olarak çalışma olanağına sahip olabilirler.

 

 

SEKTÖR VE AKADEMİ NASIL MEZUNLAR BEKLİYOR?

-        Halkla ilişkilerin mantığını kavramış, teknik ve araçlarını etkili kullanabilen,

-        Kurumsal kimlik ve imaj inşa edebilecek, algıları olumlu yönde değiştirebilecek bilgi birikimine sahip,

-        Bilimsel araştırmanın ilkelerini bilen, halkla ilişkiler disiplinine ilişkin birçok sorunsala sahip, araştırmalarıyla halkla ilişkilerin epistemolojisine ve pratiklerine katkı sağlamayı hedefleyen,

-        Yazılı ve sözlü iletişimde güçlü, ikna konusunda başarılı olan,

-        Her zaman öğrenmenin gücüne inanan ve öğrenmeye açık olan,

-        Türkçeyi en iyi şekilde kullanabilen ve çok iyi derecede en az bir yabancı dil bilen,

-        Araştırmanın doğasına hâkim, araştırma yapabilen ve yorumlayabilen,

-        Empati gücü yüksek, ekip çalışmasına uyumlu olabilen,

-        Proaktif düşünce ve çalışma yapısını kendini ilke edinen,

-        Medyayı ve medya çalışanlarını yakından takip edebilen,

-        Yaratıcılık konusunda kendisini geliştirmiş olan,

-        Sosyal medyayı aktif ve etkin kullanabilen,

-        Sektörü ve sektöre dair yayınları sıkı bir şekilde takip eden,

-        Bireyi ve toplumu iyi gözlemleyebilen, toplum içindeki küçük parçaları yorumlayabilen,

-        Eleştirel ve alternatif bakış açılarına sahip olabilen,

-        Farklı durumlarda farklı koşullara hızlı bir şekilde adapte olabilen,

-        Teorik bilgisini en doğru şekilde pratiğe yansıtabilen,

-        Farklı kültürleri tanıyan, farklı görüşlere saygıyla yaklaşabilen mezunlar sektörün en güçlü adaylarıdır.

 

 

HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI AKADEMİK KADROSU

-         Prof. Dr. Ebru Özgen

-         Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu

-         Prof. Dr. Cengiz Anık

-         Prof. Dr. Emel Karayel Bilbil

-         Doç. Dr. Zühal Akbayır

-         Doç. Dr. Gözde Yılmaz 

-         Doç. Dr. Ayşe Gül Soncu

-         Doç. Dr.  Samet Kavoğlu

-         Doç. Dr. Ergün Köksoy

-         Doç. Dr. Tuğba Kalçık

-         Dr. Öğr. Üyesi Figen Algül

-         Dr. Öğr. Üyesi Rafet Aykut Akay


Bu sayfa Public Relations and Publicity tarafından en son 15.01.2024 21:31:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM